Showing all 4 results

ท่อพีเฟล็กซ์ เป็นท่อพีอี ลูกฟูกแบบอ่อนตัว สำหรับร้อยสายไฟภายในอาคาร ฝังในคอนกรีต หรือบนฝ้าเพดาน