Showing all 7 results

1. หน้าแปลน หรือ สตับเอ็น (Stub End) ผลิตจาก HDPE ขึ้นรูป ใช้สวมเข้ากับท่อ PE เพื่อเป็นข้อต่อเชื่อมติดท่อ หรือต่อกับอุปกรณ์ท่อ โดยสตับเอ็นนี้ มักจำหน่ายเป็นชุด

1.1 สตับเอ็นชุดข้าง (Half Set Stub End) ใช้สำหรับต่อท่อ HDPE กับอุปกรณ์ท่อ HDPE เช่น สามทาง, ท่อลด, ประตูน้ำ เป็นต้น – ประกอบด้วย : หน้าแปลน 1 ตัว, แหวนเหล็ก 1 ตัว, ปะเก็นยาง 1 อัน, น็อต จํานวนตามขนาดและมาตรฐานของแหวนเหล็ก

1.2 สตับเอ็นชุดคู่ (Full Set Stub End) ใช้สำหรับต่อท่อ HDPE กับท่อ HDPE เช่น ท่อต่างขนาด, ท่อต่างแบรนด์, ท่อต่างชั้นคุณภาพ – ประกอบด้วย : หน้าแปลน 2 ตัว, แหวนเหล็ก 2 ตัว, ปะเก็นยาง 1 อัน, น็อต จํานวนตามขนาดและมาตรฐานของแหวนเหล็ก

2. สกรู (สลักเกลียว, แป้นเกลียว, Bolts and Nuts, Screws) ผลิตจากเหล็ก ขนาดและความยาวของสกรูผลิตตามขนาดของท่อ (มม) และชั้นความดันท่อ (PN) จึงจำเป็นต้องแจ้งขนาดท่อให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ความยาวของเกลียวที่เหมาะสม

3. ปะเก็นยาง (Rubber Seal, Gasket) เป็นยางแบบมีหูยก ไม่มีรู ใช้สำหรับกั้นเหล็กหรือวัสดุ 2 ชิ้นมากระทบกั้น และป้องกันน้ำรั่วไหล

4. หน้าแปลนเหล็ก (แหวนเหล็ก, Backing Ring, Flange) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

4.1 หน้าแปลนเหล็ก (แหวนเหล็ก, Backing Ring, Flange) ใช้สำหรับยึดจับท่อเข้าด้วยกัน เมื่อท่อชิดแน่นก็ทำให้ป้องกันน้ำรั่วไหลออกจากท่อหน้าแปลนเหล็กเป็นเหล็กทรงกลมสำหรับสวมที่ปลายของท่อ ขนาดวงกลมพอดีกับท่อ

4.2 หน้าแปลนบอดเหล็ก (Blind Flange) ใช้สำหรับปิดท่อ หรือจุดพัก เพื่อไม่ให้น้ำไหลผ่าน มักใช้หยุดน้ำเพื่อซ่อมแซมท่อ หรือระบบน้ำ