สายไฟ

Electrical Wire Thailand สายไฟทุกชนิด
Electrical Wire Thailand สายไฟทุกชนิด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สายไฟ

สายไฟฟ้า คือ อุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง

สายไฟมีลักษณะ เป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ หรือที่เรียกว่า ตัวนำไฟฟ้า โดยตัวนำไฟฟ้าแต่ละชนิดจะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้แตกต่างกัน ส่วนมากวัสดุตัวนำไฟฟ้ามักเป็น ทองแดง และ อลูมิเนียม

สายไฟจึงเป็นสิ่งที่สามารถเห็นได้อยู่ทั่วไปในงานระบบไฟฟ้า และถือว่าเป็นวัสดุหลักที่ใช้ควบคู่ไปกับ ท่อร้อยสายไฟ

อย่างไรก็ตาม สายไฟมีหลายสี หลายชื่อ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า สายไฟประเภทไหนใช้กับงานอะไร สีของสายไฟสามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบหรือไม่ แล้วสายไฟที่ต้องการใช้งานเรียกว่าอะไร มีสายชนิดไหนที่ไม่ต้องใช้คู่กับท่อร้อยสายไฟบ้าง

สยามคอนดูท ขอแนะนำความรู้สายไฟเบื้องต้น เพื่อให้ผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถเลือกใช้สายไฟได้อย่างเหมาะสมกับไซท์งาน และสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตรงตามความต้องการ

วิธีการแบ่งประเภท สายไฟ

สามารถแบ่งประเภทสายไฟฟ้า ได้หลายวิธี

 • พิกัดแรงดันสายไฟฟ้า
  • สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ (Low-Voltage Power Cable)
  • สายไฟฟ้าแรงดันกลาง (Medium-Voltage Power Cable)
  • สายไฟฟ้าแรงดันสูง (High-Voltage Power Cable)
 • การทำงาน
  • สายอ่อน (Standarded Wire)
  • สายแข็ง (Solid Wire)
 • ชนิดของวัสดุตัวนำ
  • สายทองแดง
  • สายอลูมิเนียม
 • การใช้งาน
  • สายเปลือย (Bare Wire)
  • สายหุ้มฉนวน (Insulated Wire)
   • Polyvinyl Chloride (PVC) – อุณหภูมิใช้งาน 70 องศา – 90 องศา
   • Cross –Linked Polyethylene (XLPE) – อุณหภูมิใช้งาน 90 องศา
 • มาตรฐานการผลิต
  • มอก. 11-2553
  • IEC 60502
  • อื่นๆ เช่น BS, AS

โดยประเทศไทยนิยมแบ่งสายไฟตามพิกัดแรงดันสายไฟฟ้า เหลือเพียง 2 ประเภท คือ สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ และ สายไฟฟ้าแรงสูง

ชนิดของสายไฟ

 1. สายไฟแรงต่ำ หรือ ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้า ตั้งแต่ 450-750 โวลต์ นิยมใช้ทั่วไปภายในอาคาร หรือ สายไฟฟ้าในบ้าน เป็นชนิดตัวนำทองแดงหุ้มด้วยฉนวนพีวีซี ที่ผลิตตาม มอก. 11-2531 ซึ่งสามารถแบ่งเป็นประเภทตามขนาด ความทนแรงดันไฟและการใช้งานได้
 2. สายไฟฟ้าแรงดันกลาง คือ ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้า ตั้งแต่ 750-1,000 โวลต์
 3. สายไฟฟ้าแรงสูง คือ ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายไฟฟ้าสูงเกินกว่า 1,000 โวลต์ขึ้นไป ระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงจะสามารถส่งกระแสไฟฟ้าไปได้ในระยะทางที่ไกล และมีการสูญเสียทางไฟฟ้าต่ำกว่าระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ

ชนิดของสายไฟ มาตรฐานใหม่

เนื่องด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ต้องการยกระดับมาตรฐานสายไฟให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล (IEC 60227) ประเทศไทยจึงได้มีการเปลี่ยนจาก มอก. 11-2531 แบบเก่า เป็น มอก. 11-2553 แบบใหม่ และใช้จนถึงปัจจุบัน

จากการทีม่ีพระราชกฤษฎีกากาหนดใหส้ายไฟฟา้หมุ้ฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด ไม่เกิน 450/750 โวลต์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อวนั ที่ 24 ตลุ าคม 2555 ซึ่งก็หมายถึงมาตรฐานผลิตภณั ฑ์อสุ าหกรรมที่ มอก.11-2553มีผลบงัคบัใช้ตามกฎหมา

ในปัจจุบันสายไฟฟ้าที่ใช้งานในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (แรงดันไม่เกิน 1,000 โวลต์ ) สามารถแบ่งตัวนำออกเป็นทองแดง และอลูมิเนียม สำหรับฉนวนมีทั้ง PVC, XLPE และอื่นๆ แต่ มอก. 11-2553 ครอบคลุม เฉพาะสายไฟฟ้าที่มีตัวนำเป็น ทองแดง และฉนวนเป็น PVC เท่านั้น สายไฟฟ้าทองแดง หุ้มฉนวน PVC ที่ใช้อยู่เดิม คือ มอก.11-2531 ซึ่งเป็นมาตรฐาน บังคับเช่นกัน จึงถูกทดแทนด้วย มอก.11-2553

อ้างอิง สภาวิศวกรรม
http://www.coe.or.th/coe-2/Download/Articles/Luechai/L3.pdf

การใช้งานสายไฟ มอก. 11-2553

60227 IEC 01
ชนิดเคเบิล 600227 IEC 01
ขนาดสาย 1.5 – 400 ตร.มม
ลักษณะตัวนำ เดี่ยวแข็ง (Solid) หรือ ตีเกลียว (Stranded)
จำนวนแกน แกนเดียว
อุณหภูมิตัวนำ 70 องศา
เปลือกนอก ไม่มี
แรงดันไฟฟ้า 450/750 โวลต์
การใช้งาน

60227 IEC 10

VAF

NYY

VCT

สีของสายไฟ มาตรฐานใหม่

รหัสสีมีความสำคัญในการใช้งาน เนื่องจากจะทำให้ทราบว่า สายไฟฟ้าเส้นนั้นเป็นสายอะไร หรือท่อร้อยสายไฟฟ้าเป็นท่อร้อยสายไฟฟ้าประเภทใด จึงทำให้สะดวกต่อการซ่อมแซมบำรุงรักษา และใช้งานได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน ทำให้มีการกำหนดค่าสีฉนวนของสายไฟฟ้าใหม่เพื่อให้มีความสอดคล้องกับการกำหนดสีของสายไฟตามมาตรฐานสากล IEC ที่นิยมใช้กันทั่วโลก ข้อดี คือ มาตรฐาน IEC ช่วยให้ช่างไฟฟ้าและวิศวกรไฟฟ้าจากทั่วโลก สามารถทำงานบนพื้นฐานข้อกำหนดและมาตรฐานเดียวกัน หากต้องทำงานร่วมกันก็สามารถทำได้

ตารางเปรียบเทียบ สี สายไฟ ระหว่าง แบบเก่า มอก. 11-2531 และ แบบใหม่ มอก. 11-2553
ตารางเปรียบเทียบ สี สายไฟ ระหว่าง แบบเก่า มอก. 11-2531 และ แบบใหม่ มอก. 11-2553

ข้อกำหนดสีของฉนวนสายไฟตามมาตรฐาน มอก. 11-2553

 1. สายแกนเดี่ยว ไม่กำหนดสี
 2. สาย 2 แกน สีฟ้า และน้ำตาล
 3. สาย 3 แกน (แบบมีสายดิน) สีเขียวแถบเหลือง ฟ้า น้ำตาล
 4. สาย 3 แกน (แบบไม่มีสายดิน) สีน้ำตาล ดำ เทา
 5. สาย 4 แกน (แบบมีสายดิน) สีเขียวแถบเหลือง น้ำตาล ดำ เทา
 6. สาย 4 แกน (แบบไม่มีสายดิน) สีฟ้า น้ำตาล ดำ เทา
 7. สาย 5 แกน สีเขียวแถบเหลือง ฟ้า น้ำตาล ดำ เทา

ข้อกำหนดสีของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนแรงดันต่ำตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท. 

 1. สายนิวทรัล (สายศูนย์) ใช้สีฟ้า 
 2. สายดิน ใช้สายสีเขียว หรือสีเขียวแถบเหลือง หรือเป็นสายเปลือย
 3. สายเส้นไฟของระบบไฟฟ้า 1 เฟส ใช้สีอื่นใดที่ต่างจากสายนิวทรัลและสายต่อลงดิน
 4. สายเส้นไฟของระบบไฟฟ้า 3 เฟส ใช้สายที่มีสีฉนวนหรือทำเครื่องหมายเป็นสีน้ำตาล สีดำ และสีเทา สำหรับเฟส 1, 2 และ 3 ตามลำดับ 
 5. สายไฟฟ้าแกนเดียวขนาด 16 ตร.มม. ขึ้นไปสามารถใช้วิธีทำเครื่องหมายที่ปลายสายแทนการกำหนดสีได้

ข้อกำหนดข้างต้น ยกเว้นสายเมนเข้าอาคาร (สายออกจากมิเตอร์ไฟฟ้าถึงเมนสวิตช์)

โดยจะเห็นว่าในระบบไฟฟ้า 1 เฟส มาตรฐานการติดตั้งไม่ได้กำหนดให้สายเส้นไฟต้องใช้แต่เฉพาะสายสีน้ำตาลเท่านั้น ดังนั้นในระบบไฟฟ้า 1 เฟสตามบ้านเรือนทั่วไป สามารถเลือกใช้สายเส้นไฟเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีฟ้า, สีเขียว และสีเขียวแถบเหลืองได้

ตัวอย่าง ใช้สาย 60227 IEC 01 (THW) สีดำสำหรับวงจรเต้ารับ ใช้สีขาวสำหรับวงจรแสงสว่าง และใช้สีแดงสำหรับเครื่องปรับอากาศ เพื่อความสะดวกในการแยกวงจรได้ แต่สายนิวทรัลของทุกวงจรต้องใช้สีฟ้า และสายดินต้องใช้สีเขียวหรือเขียวแถบเหลืองเท่านั้น

(อ้างอิง Phelps Dodge)

Download

Yazaki / ยาซากิ

BCC / บางกอกเคเบิ้ล

Phelps Dodge / เฟ้ลปส์ ดอดจ์

 • สายไฟฟ้าแรงต่ำ
 • สายไฟฟ้าแรงกลาง
 • สายไฟฟ้าแรงสูง
 • สายโทรศัพท์ (ทองแดง) สายดรอฟไวร์ สายเอพี
 • สายไฟฟ้ทนไฟ ทนความร้อน FRC
 • Price List สายไฟฟ้า แบรนด์ Phelps Dodge

TFOC / ไทยไฟเบอร์ออพติคส์

INTERLINK / อินเตอร์ลิงค์

 • สายใยแก้วนำแสง Drop wire
 • สายแลน Lan CAT5e CAT6

SDGI /  SHENZHEN SDG INFORMATION